Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – TXLXNT 

 1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, voor het inhuren van één of meerdere talenten voor een opdracht. 
 2. TXLXNT bemiddelt tussen Agent en Talent voor één of meerdere opdrachten of werkzaamheden die door het Talent uitgevoerd worden, zonder daarbij verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de kwaliteit van (of inhoud van) de bijdrage van het Talent. 

Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten tenzij anders is vermeld. 
 2. De Opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum te voldoen. Betaling dient uitsluitend aan “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, te gaan. Het Talent is niet bevoegd namens De Jonge Sprekers de betaling te ontvangen tenzij anders is vermeld.
 3. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, tot vergoeding van de schade. 

Verhindering van het Talent: 

 1. Indien het Talent is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of andere onvoorziene omstandigheden, dan zal “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”: 

– in overleg met de Opdrachtgever de opdracht verplaatsen naar een andere datum; 

– indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever wordt voor een vervangend Talent gezorgd, waarbij vooraf een eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever wordt besproken; 

– indien zal “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, zal de overeenkomst worden beëindigd onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

 1. Als het Talent te laat bij de opdracht arriveert en alsnog de activiteit uitvoert, is de volledige betaling van het tarief van kracht. 
 2. “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever mogelijk ondervindt als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van het Talent.
 3. “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever: 

– tekortschiet in zijn verplichtingen. 

– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard.

Overige bepalingen 

 1. “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, kan alle opdrachten met de naam en het logo van de Opdrachtgever en de naam van het Talent vermelden op de eigen website en de social media kanalen, tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen. 
 2. Opnames (geluid en/of film) van het Talent mogen alleen worden gemaakt in overleg met “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”.
 3. Indien de Opdrachtgever de boeking annuleert is het volledige tarief van kracht.

Verbod tot het doen van zaken met het Talent

 1. Het is de Opdrachtgever gedurende een periode van twee jaar na de datum van de overeenkomst niet toegestaan om op enigerlei wijze rechtstreeks zaken te doen met het Talent,  dan wel daarbij betrokken te zijn, anders dan met tussenkomst van “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”. 

Aansprakelijkheid 

 1. “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”. De Opdrachtgever vrijwaart “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 
 2. Iedere aansprakelijkheid van “TXLXNT”, een handelsnaam van “De Jonge Sprekers”, is beperkt tot het overeengekomen bedrag.

Copyright sinds 2021 | TXLXNT – Talent Agency | onderdeel van De Jonge Sprekers